jAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA / RAVNATELJICE HRVATSKOG MUZEJA NAIVNE UMJETNOSTI


Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. stavka 7. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 61/18 i 98/19), članaka 21. i 22. Statuta Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, Upravno vijeće Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti raspisuje

                                                         JAVNI NATJEČAJ

                     za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti

Za ravnatelja/ravnateljicu Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti može, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s tim izjednačen studij,

– najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti, obrazovanju ili drugom odgovarajućom području vezanom uz djelatnost muzeja,

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,

– raspolaže znanjem najmanje jednog svjetskog jezika.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome ili potvrde),

– dokaz o radu u muzeju ili radu u kulturi, znanosti, obrazovanju ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radu ili drugo),

– potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika (presliku indeksa ili svjedodžbe ili potvrda škole stranih jezika)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministrica kulture i medija na razdoblje od 4 godine.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

Osobni podaci kandidata/kandidatkinje dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Narodne novine broj 42/18).

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Muzeja u svrhu odabira kandidata/kandidatkinje za imenovanje na mjesto ravnatelja/ravnateljice, kao i da se ime i prezime odabranog/e kandidata/kandidatkinje objavi na internetskim stranicama Muzeja.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici za pismo s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati« na adresu: Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Sv. Ćirila i Metoda 3, 10000 Zagreb.

O rezultatu natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Hrvatski muzej naivne umjetnosti