jAVNI NATJEČAJ ZA Tajnika/tajnicu

Na temelju članka 23. Statuta Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), te prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 14. siječnja 2022. godine (KLASA: 112-01/22-01/0070, URBROJ: 532-02-01/1-22-02), Hrvatski muzej naivne umjetnosti objavljuje
  

JAVNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenog radnog mjesta

TAJNIK/TAJNICA, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:

· završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17): stručni prvostupnik javne uprave / upravni pravnik

· odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu

· napredno korištenje MS Office Programa

· 5 godina radnog iskustva

· radne i organizacijske sposobnosti

· prednost: radno iskustvo na tajničkim poslovima i izradi normativnih akata.

· probni rad 6 mjeseci.


Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
· životopis
· dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome ili potvrde)
· dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice,

  putovnice ili domovnice)
· elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične

  evidencije

· dokaz o poznavanju engleskog jezika (presliku indeksa ili svjedodžbe ili potvrda

  škole stranih jezika)
· uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni

  postupak (ne starije od 30 dana).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan/dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/dužna je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
Osobni podaci kandidata/kandidatkinje dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Muzeja u svrhu odabira kandidata/kandidatkinje za imenovanje na mjesto ravnatelja/ravnateljice, kao i da se ime i prezime odabranog/odabrane kandidata/kandidatkinje objavi na internetskim stranicama Muzeja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici za pismo s naznakom: »Natječaj za tajnika/tajnicu« na adresu: Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Sv. Ćirila i Metoda 3, 10000 Zagreb.


S kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća kvalifikacijski razgovor i pisano testiranje. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.


O rezultatu natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Hrvatski muzej naivne umjetnosti
 Zagreb, 28.1.2022.