Image Alt
PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/1385/15, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatski muzej naivne umjetnosti osigurava Ustavom Republike Hrvatske ostvarivanje zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno, putem mrežne stranice Muzeja, bez upućivanja posebnog zahtjeva. Za sve ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  1. pisanim putem na adresu: Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Ulica sv. Ćirila i Metoda 3, 10 000 Zagreb;
  2. elektroničkom poštom na adresu: info@hmnu.hr (uz napomenu o traženju informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama)

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Muzej može ograničiti pristup informacijama u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

ODLUKE I DOKUMENTI
obrasci
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI