JAVNA NABAVA

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem čl. 80 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), objavljujemo da čelnik naručitelja Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti kao i predsjednik i članovi upravnog tijela i s njima povezane osobe, u smislu čl. 77. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), nisu u sukobu interesa sukladno čl. 76 Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatski muzej naivne umjetnosti kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

DOKUMENTI

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne javne nabave, HMNU, 2019.

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka, HMNU, 2016.

PLANOVI NABAVA ROBA I USLUGA

Planove nabave roba i usluga i Registar ugovora Hrvatski muzej naivne umjetnosti objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
(https://eojn.nn.hr/Oglasnik/). Postupak za pretraživanje je sljedeći: u desnom izborniku kliknete na „Planovi nabave“ i u rubrici
Pregled objavljenih planova nabave pod Godina plana odaberete željenu godinu, u polje Tražilice u
rubrici Naručitelj upišete: „Hrvatski muzej naivne umjetnosti“ te kliknete na „Kreiraj izvještaj“
kako biste dobili traženi Plan nabave.