Pristup informacijama

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. stavka 7. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 61/18 i 98/19), članaka 21. i 22. Statuta Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti,